پرسش و پاسخ آراسلولز فارس

در صنعت بسته بندی چند نوع فلوت داریم؟

تعداد مشاهده : 1

تاریخ :

فلوت A-B-C-E,وترکیب هر کدام به نوع و مدل چاپ و ضخامت و کاربرد مقاومتهای مختلف.بطور مثال B/C B/E C/E.